Ważne informacje

Ważne informacje

  1. na czym polega WYWIAD zabranie informacji od rodzica nt. Rozwoju wewnątrzpłodowego, okołoporodowego, wczesnodziecięcego przedszkolnego, szkolnego, dotyczące dotyczące rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego, omówienia aktualnych problemów pacjent, omówienie sytuacji społecznej pacjenta ( szkoła, przedszkole, ), sytuacji domowej,

przegląd dostarczonych wyników badań, opinii, ewentualnie zalecenie poszerzenia diagnostyki, jeśli sytuacja zdrowotna pacjenta tego wymaga).

W przypadki osób >16 wywiad głównie aktualnej sytuacji psychicznej, somatycznej, społecznej i rodzinnej Pacjnta., u osób pomiędzy 16 a 18 r.z wywiad uzyskiwany jest od rodzica pacjenta ( w jego obecności).

  1. Na czym polega BADANIE OGÓLNOPSYCHIATRYCZNE- badanie stanu świadomości pod względem jakościowym i ilościowy, napędu nastroju, stwierdzenie obecności lub ich braku zaburzeń treści i toku myślenia, obecności lub ich braku zaburzeń percepcji w zakresie wszystkich zmysłów, ocena występowania i ryzyka dokonanie próby samobójczej oraz dokonania zamachu na zdrowie lub życie innych osób, obserwacja w kierunku stwierdzenie obecności lub braku stanów pobudzenie psychomotorycznego z zachowaniami auti- i agresywnymi.
  2. Na czym polega badanie psychiatryczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu-

badanie z wykorzystaniem prób mających ujawnić zaburzenia w zakresie różnych form komunikacji, nietypowych zainteresowań, zachowa oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym.

  1. Dlaczego BADANIE PSYCHIATRYCZNE MA ODMIENNY PZREBIEG ZALEZNIE OD WIEKU

Z Ustawy o Zawodzie Lekarza oraz Ustawy o Ochronie Stanu Psychicznego, wynika, z e do 16 r.z osobą podejmującą decyzje o diagnozie  leczeniu jest Rodzic Pacjenta lub jego Opiekun Prawny, w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 r.z osobami takimi jest Pacjent oraz Jego Rodzic ( równoważne zgody), u osob >18r.z jest sam Pacjent, chyba, że postanowienie Sadu Rodzinnego stanowi inaczej ( dorosły ubezwłasnowolniony)- wówczas zgodę na diagnozę i leczenie wyrażają zarówno Pacjent jak i Opiekun Prawny.

  1. Diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu podejmowana jest przez min. 2 osoby: specjalistę psychiatrę i psychologa. Tylko psycholog, po odpowiednim przeszkoleniu może wykonać niektóre badania psychologiczne- np. poziom funkcjonowania poznawczego( niezbędne do zdiagnozowania ADHD, oraz niektórych form zaburzeń ze spektrum autyzmu) badanie profilu osobowości. W przypadku diagnozy ASC wskazana jest również obserwacja psychologiczna Pacjenta, wykonana niezależnie od badania psychiatrycznego).
  1. WPŁYW ZABUZREŃ SOAMTYCZNYCH NA STAN PSYCHICZNY.

Ze względu na wpływ różnego rodzaju zaburzeń somatycznych na kondycje psychiczna zaleca się, z eby w diagnostyce psychiatrycznej wykonać następujące badania: morfologia krwi z rozmazem, parametry wątrobowe- Aspat, Alat, GGTP, glukoza na czczo, kreatynina, mocznik, na, K, Ca, MG, wit D3, wit B12, CRP,  Tsh, ft3, ft4. Badanie ogólne moczu z osadem, u dzieci badanie kału w kierunku pasożytów.

Badanie zapisu czynności bioelektrycznej mózgu.

Przed wprowadzeniem niektórych preparatów diagnostyka powinna być poszerzona o konsultacje kardiologiczna, ewentualnie neurologiczna.

W trakcie przewlekłej farmakoterapii zaleca się, by kontrolne badania morfologii krwi, parametrów wątrobowych powinna być systematycznie powtarzane celem monitorowania ewentualnych powikłań.